Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Baker

Follow Us:

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Technologické zariadenie pre projekt:
Rozšírenie pekárenskej výroby a cukrárenskej výroby

 

Identifikačné údaje žiadateľa (ďalej len „zadávateľ“):

Názov: Ing. Ján Ondo
IČO: 30254060
Sídlo: Mierová 700, 072 22 Strážske
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Ondo
Kontaktná osoba pre komunikáciu a prevzatie ponuky Ing. Ján Ondo
Telefón: +421 905 608 880
Email: ondo@post.sk;
Definícia obstarávajúceho subjektu: osoba podľa § 8 ZVO (osoba, ktorej poskytne
verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a
menej finančných prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutočnenie stavebných prác a
poskytnutie služieb z NFP)

 

Údaje o projekte:

Názov projektu Rozšírenie pekárenskej výroby o cukrárenské výrobky
Názov programu Integrovaný operačný program,
Prioritná os 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
kód výzvy: IROP-CLLD-P807-511-004

 

Zoznam dokumentov k nahliadnutiu:

irop